Bijlage 01: Relevante organisaties, documenten en websites

 

PGOsupport
www.pgosupport.nl
PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken. PGOsupport ondersteunt deze organisaties en ondersteunt initiatieven die hun positie versterken, ofwel bij organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, ofwel bij kwaliteit van zorg.

  • Cursus patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling. PGOsupport biedt deze cursus meerdere keren per jaar aan. Kijk voor de actuele cursusdata in de agenda van PGOsupport.
  • Kennisbank kwaliteit van Zorg. Informatie over zorgstandaarden, richtlijnen, toetsingsinstrumenten, kwaliteitscriteria en patiënten-/cliëntenversies.
  • Achterbanraadpleging PGO support
    Contact houden met de achterban is makkelijker gezegd dan gedaan. Eén van de manieren om dit te doen is door middel van onderzoek bij de achterban. Ontdek de mogelijkheden en hulpmiddelen voor uw eigen achterbanraadpleging. Alle informatie hierover vindt u in de toolkit achterbanraadpleging. 
    PGOsupport biedt ook regelmatig cursussen aan op het gebied van achterbanraadpleging: Basiscursus enquêtetool, Het maken van een goede vragenlijst en Analyseren en verwerken van enquêteresultaten. Kijk voor de actuele cursusdata in de agenda van PGOsupport.

Federatie Medisch Specialisten
www.demedischspecialist.nl
De Federatie Medisch Specialisten is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten. Het verbeteren van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg is de primaire taak van de Federatie Medisch Specialisten.

Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KiMS)
www.kennisinstituut.nl
Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid.

Patiëntenfederatie Nederland
www.patientenfederatie.nl
Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. De Patiëntenfederatie geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

Zorginstituut Nederland
www.zorginstituutnederland.nl
Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de pijlers van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem: het instituut zorgt ervoor dat die pijlers een sterk fundament vormen. Daarmee behartigt het het belang van iedereen die op grond van de zorgwetten Zvw en de Wlz recht heeft op zorg.

 

Relevante websites

Zorginzicht.nl
www.zorginzicht.nl
Alle kwaliteitsproducten van de zorg in Nederland komen in de Kwaliteitsbibliotheek te staan. Dat zijn bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten, kwaliteitsgegevens en Good Practices. Het Register is het goedgekeurde deel daarvan binnen de Kwaliteitsbibliotheek. Zorginzicht.nl is een website van en voor professionals die actief betrokken zijn bij de kwaliteit van zorg. Het doel is om inzicht en overzicht te bieden in de kwaliteit van zorg. Zorginzicht.nl is een initiatief van Zorginstituut Nederland.

Participatiekompas
www.participatiekompas.nl 
Participatiekompas wijst de weg naar kennis en ervaringen over patiënten-/cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. U vindt er o.a. een korte uitleg over focusgroepen, enquêtes en interviews in het document ‘Hoe kunnen de wensen en meningen van patiënten/cliënten in kaart worden gebracht, om te dienen als input voor onderzoek, beleid of kwaliteit van zorg?’. Hierin staan ook nog een aantal verwijzingen naar andere documenten die uitleg geven.

Toetsingskader
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Paginas/Toetsingskader.aspx
Eén van de instrumenten die het Zorginstituut tot zijn beschikking heeft, is het Toetsingskader. Kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten die voldoen aan de criteria van het Toetsingskader worden opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland.

KIDZ
https://www.patientenfederatie.nl/over-ons/projecten#kidz
Hoe krijgen patiënten meer invloed op de kwaliteit van zorg? Het programma KIDZ wil hierop een antwoord bieden. KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Onder de naam KIDZ ontwikkelen verschillende patiëntenorganisaties samen met Patiëntenfederatie Nederland producten en tools. Dit zijn producten en tools waarmee de kwaliteit van de medisch specialistische zorg beïnvloed en gemeten kan worden. Het uitgangspunt van KIDZ is altijd het perspectief van de patiënt.

Ieder(in)
www.iederin.nl
Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In de Handreiking ‘Contact met uw achterban’ vindt u van 20 verschillende vormen van achterbanraadpleging een korte uitleg, een voorbeeld en voor- en nadelen. 

HA-RING
www.ha-ring.nl
Deze website is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg. U vindt er informatie die kan helpen bij het maken en herzien van richtlijnen. Drie fasen vormen de basis van deze website. Dit zijn de fasen zoals beschreven in de Richtlijn voor Richtlijnen.

Guidelines International Network (GIN)
www.g-i-n.net
GIN is een internationaal netwerk van organisaties die richtlijnen in de gezondheidszorg ontwikkelen, invoeren, gebruiken en evalueren op basis van wetenschappelijk onderzoek.

 

Relevante documenten

Handleiding voor procesbegeleiders, ter ondersteuning van patiëntenvertegenwoordigers in richtlijnontwikkeling (VU, NFK, IKNL)

'Richtlijnontwikkeling. Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers’ (CBO en PGOSupport).

Leidraad voor kwaliteitsstandaarden- Aqua.
De leidraad is opgesteld door de Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden. In deze Expertgroep zit een twintigtal deskundigen uit de het veld van richtlijnontwikkeling, - onderhoud en -implementatie. De leidraad voor kwaliteitsstandaarden geeft partijen in de zorg handvatten voor de wijze waarop kwaliteitsstandaarden idealiter tot stand komen en hun weg vinden in de praktijk. Ook geeft de leidraad aan welke producten een goede kwaliteitsstandaard compleet maken, zoals bijbehorende meetinstrumenten (indicatoren) en patiënteninformatie. 

De code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling
De code beoogt de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen en alle schijn van belangenverstrengeling te vermijden bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld richtlijnen en zorgstandaarden.

Stappenplan ‘Ontwikkeling van medische specialistische richtlijnen’.
Een duidelijk overzicht van het ontwikkelproces van richtlijnen. 

GGz-specifieke criteriawaaier